A ke ni çfarë oferte për shpi?

10/2/2018

Ofertë e re për klientë privatë që planifikojnë të blejnë shtëpi/banesë apo patundshmëri me normë efektive prej 3.70%. 

APLIKO KËTU

Oferta vlen deri më 15 janar 2019; vetëm për klientët që aplikojnë për kredi përmes ueb faqes sonë.

Përfitimet tjera:

  • Fonde Flex deri në 200% të pagës tuaj me normë efektive prej 9,00%
  • Kredi Investive me normë efektive vjetore prej 5.55%
  • Platformë të avancuar të bankimit online – ProCredit Direkt
  • Oferta vlen edhe për Eko investimet tjera në përgjithësi

 

Gjeni disa shembuj për orientimin tuaj; shuma dhe periudha e kthimit të kredisë përshtatet me nevojat dhe potencialin financiar të klientit. 

Kredi për blerjen e shtepisë/banesës:

Shuma e kredisë Periudha e kthimit të kredisë Norma nominale variabile e interesit e bazuar në vlerën aktuale të Euribor-it 6 mujor Shpenzimet administrative Norma efektive e interesit bazuar në vlerën aktuale të Euribor-it 6 mujor
70,000 120 muaj 3.70% 0.50% 3.87%
120.000 120 muaj 3.70% 0.50% 3.87%
>200.000 180 muaj 3.60% 0.30% 3.70%

Kredi investive:

Shuma e kredisë Periudha e kthimit të kredisë Norma nominale variabile e interesit e bazuar në vlerën aktuale të Euribor-it 6 mujor Shpenzimet administrative Norma efektive e interesit bazuar në vlerën aktuale të Euribor-it 6 mujor
10,000 36 muaj 5.00% 1.00% 5.82%
20.000 48 muaj 5.00% 1.00% 5.65%
30.000 60 muaj 5.00% 1.00% 5.55%

 

Shënim: norma e interesit është e ndryshueshme varësisht nga qëllimi, shuma dhe periudha e kthimit të kredisë.

Shënim: EURIBOR-i është shkurtesa e Euro Interbank Offered Rate dhe i referohet normës së interesit bazuar në ofertën dhe kërkesën e parasë në tregun evropian si edhe bazuar në kuotat ditore, dërguar nga 47 bankat më të mëdha evropiane. Kur klientët marrin kredi me normën variabile të interesit të lidhur me Euribor-in, duhet të kenë parasysh ndryshimet e mundshme në Euribor, e të cilat banka ProCredit i aplikon çdo gjashtë muaj për kohëzgjatjen e kredisë.