ProCredit Bank lanson ofertën për kredi për shtëpi “Guxo të ëndërrosh” - shembujt

4/15/2019

Kredi për shtëpi/banesë                       
30,000 Eur
50,000 Eur  
70,000 Eur
200,000 Eur
Periudha e kthimit të kredisë 60 muaj 84 muaj 120 muaj 180 muaj
Shpenzimet administrative 1.00% 0.50% 0.50% 0.30%
Norma variabile e interesit*  4.39% 3.91% 3.87% 3.70%
Kredi investive 10,000 Eur 20,000 Eur 30,000 Eur
Periudha e kthimit të kredisë 36 muaj 48 muaj 60 muaj
Norma nominale e interesit 5.00% 5.00% 5.00%
Shpenzimet administrative 1.00% 1.00% 1.00%
Norma efektive e interesit 5.82% 5.65% 5.55%

Norma e interesit është e ndryshueshme varësisht nga qëllimi, shuma dhe periudha e kthimit të kredisë.

Shënim: *Norma variabile e interesit bazuar në vlerën aktuale të Euribor-it 6 mujor .EURIBOR-i është shkurtesa e Euro Interbank Offered Rate dhe i referohet normës së interesit bazuar në ofertën dhe kërkesën e parasë në tregun evropian si edhe bazuar në kuotat ditore, dërguar nga 47 bankat më të mëdha evropiane. Kur klientët marrin kredi me normën variabile të interesit të lidhur me Euribor-in, duhet të kenë parasysh ndryshimet e mundshme në Euribor, e të cilat banka ProCredit i aplikon çdo gjashtë muaj për kohëzgjatjen e kredisë.