Transferta

  • Cili është SWIFT kodi i bankës?

    Swift kodi i bankës është MBKOXKPRXXX

  • Për sa kohë mbërrijnë transfertat ndërkombëtare?

    Në parim, transfertet ndërkombëtare marrin kohë nga 2-3 ditë pune. Vlen të theksohet se pranimi i transfertave nga shtetet tjera përfshinë edhe banka ndërmjetësuese dhe është proces të cilin nuk e definon banka ProCredit në Kosovë. Në moment që paratë mbërrijnë tek ne, atëherë ato do jenë të gatshme të menaxhohen/tërhiqen nga klientët brenda ditës.

  • Cili është IBAN i bankës?

    IBAN i bankës është XK05 + llogaria bankare e klientit