Kartela ProCommerce Customs Only

ProCommerce është kartelë e projektuar ekskluzivisht për realizimin e pagesave në doganë. Kjo kartelë u dedikohet personave që kanë llogari biznesi në Bankën ProCredit ose personave të tjerë të autorizuar duke ju mundësuar të paguajnë obligimet e doganës për mallin/ pajisjet e blera