Këndi i bizneseve

Ky është “Këndi i Bizneseve” ku ju mund të informoheni për shërbimet dhe produktet e bizneseve të suksesshme në vendin tonë. Në këtë mënyrë ky kënd synon t’ju informojë se ku mund të gjeni shërbime dhe produkte të caktuara, të cilat do të mund t’i përmbushnin kërkesat tuaja. Po ashtu, ky publikim mujor i ProCredit Bank do të kontribuojë në promovimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Një qasje e tillë është bazuar në kontributin që këto ndërmarrje japin në ekonomi dhe në krijimin e vendeve të punës.

Kompanitë e përzgjedhura në këtë kënd do të kenë një përshkrim të shkurtër rreth zhvillimit të biznesit të tyre, të cilat janë përzgjedhur në bazë të zhvillimit, formalitetit dhe stabilitet të dëshmuar.