Linjë kreditore për klientë biznesi

 
Linja kreditore është ekspozim kreditor afat-shkurtër i dizajnuar për financimin e nevojave të kapitalit punues për një periudhë të caktuar kohore. Ky ekspozim kreditor nuk është i lidhur për llogarinë rrjedhëse por ka llogarinë e veçantë e cila përdoret vetëm për qëllime të linjës kreditore. Ju jeni të lirë të bëni kthimin e kredisë gjatë gjithë afatit të linjës kreditore, posaçërisht në periudhat kur të ardhurat tuaja janë të larta.

Kohëzgjatja e linjës kreditore Dokumentet e nevojshme Të keni biznes aktiv, të paktën
Deri në 12 muaj

 

  • Dokument i vlefshëm i Republikës së Kosovës
  • Dokumentet e biznesit
6 muaj