Mbitërheqje për klientë biznesi

Mbitërheqja është shërbim bankar i disejnuar për klientët afaristë të cilët kanë nevojë për mbështetje financiare nga jashtë, si rezultat i pamjaftueshmërisë së qarkullimit të parave të gatshme (të hollave kesh) në periudha të ndryshme kohore, çështje këto që nuk përcaktojnë domosdoshmërisht nevojën për kredi afatgjatë.

Prandaj në të tilla raste mbitërheqja është zgjidhja e duhur.

Mbitërheqja e ofruar për biznese është lloj i financimit, i cila shfrytëzohet përmes llogarisë tuaj rrjedhëse dhe ju ofron mundësinë e shfrytëzimit të qarkullimit më të madh të keshit në biznesin tuaj. Ndërsa në shumat e kufizuara në llogari deri në të cilën mund të jeni minus përcaktohet nga qarkullimi juaj përmes bankës.

E veçanta e këtij shërbimi është se në rast të mbitërheqjes, interesi i pagueshëm llogaritet në baza ditore dhe ngarkohet në muaj.

Cilat janë përfitimet e biznesit në rastin e shfrytëzimit të mbitërheqjes?

  • Aranzhimi i lehtë dhe shumë fleksibil
  • Ndihmesë në menaxhimin e likuiditetit të kompanisë suaj
  • Interesi paguhet vetëm në shumën e shfrytëzuar
Kohëzgjatja e mbitërheqjesDokumentet e nevojshmeTë keni biznes aktiv të paktën
Deri 24 muaj
  • Letërnjoftimi
  • Dokumentet e biznesit
6 muaj

Për informata shtesë vizitoni degën më të afërt ose na kontaktoni në 038/555 – 555 dhe 049/555 – 555.