Praktikë për studentë

Banka ProCredit mirëpret studentët e kualifikuar të aplikojnë për Programin e Praktikës, ku ata mund të fitojnë përvojë të vlefshme praktike në degët tona, qendrat e shërbimit, apo departamentet e Zyrës Qendrore.

Periudhat kur Banka ProCredit  ofron mundësinë e Praktikës janë dy herë në vit:

  • nga janari deri në mars dhe
  • nga qershori deri në gusht

Aplikantëve të suksesshëm kërkohet që të punojë me kohë të plotë (40 orë në javë) gjatë kësaj periudhe. Praktikat ofrohen për periudha prej një deri në tre muaj. Meqenëse praktikat janë pjesë e kurrikulës të detyrueshëm në disa universitete, pjesëmarrësit e programit do të paguhen gjatë kësaj periudhe.

Gjatë programit të praktikës në Bankën ProCredit , studentëve u jepet mundësi për të konsoliduar njohuritë e tyre teorike me përvojën praktike, gjatë së cilës njëri nga komponentët kryesorë është formimi i një qëndrimi të fortë profesional. Qëllimi përfundimtar i programit të praktikës është që të ofrojë studentëve kompetent, profesional dhe të dedikuar që janë në fillim të studimeve, mundësi të përfundojmë me sukses praktikën e tyre dhe të fitojnë përvojë praktike të punës.

Programi i Praktikës së ProCredit është një mundësi e mirë për studentët për të marrë njohuri për bankën dhe do të vendosë nëse, pas diplomimit, ata do të dëshironin të marrin pjesë në procesin e përzgjedhjes për ProCredit Entry Programme, e cila është pika e vetme e qasjes në karrierë me Bankën ProCredit.