Kurset e këmbimit

Raportet vjetore
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Sistemi i sinjalizimit
  • Publikimet financiare
Kodi i valutës Banka blen Banka shet
USD 1.106 1.066
CHF 1.01075 0.97075
GBP 0.87207 0.83207
0 0
Refreskuar më: 5/22/2024