Bordi menaxhues

Raportet tremujore
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Publikimet financiare

Ilir Aliu - Drejtor gjeneral

Z. Aliu është pjesë e ProCredit Bank që nga viti 2001. Prej vitit 2005 është anëtar i menaxhmentit të bankës, fillimisht në cilësinë e zëvendës drejtorit gjeneral të ProCredit Bank në Kosovë dhe më pas në po të njëjtin funksion në ProCredit Bank në Maqedoni. Paraprakisht z. Aliu ka punuar në ProCredit Bank si auditor i brendshëm dhe menaxher i divizionit për shërbime për klientët privatë.

Z. Ilir I. Aliu është diplomuar në fushën e menaxhmentit nga IFAM, Paris, ku edhe përfundoi studimet pasuniversitare për administrim biznesi. Në të njëjtën kohë, ai ka kryer edhe funksione të tjera jashtë ProCredit Bank si zëvendëskryetar i Bordit të Drejtorëve të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, anëtar i CEMEA Komitetit Këshillëdhënës të Visa Inc, etj. Në korrik të vitit 2015 z. Aliu është zgjedhur kryetar i bordit të drejtorëve të Shoqatës së Bankave të Kosovës.

Znj. Eriola Bibolli – Zëvendësdrejtoreshë gjenerale

Znj. Bibolli u bë pjesë e ProCredit Bank në Kosovë në vitin 2001. Në vitin 2003 znj. Bibolli u emërua menaxhere për menaxhimin e rrezikut, ndërsa në vitin 2006 u emërua drejtoreshë financiare e ProCredit Bank në Kosovë. Znj. Bibolli u bë anëtare e Bordit menaxhues të ProCredit Bank në Kosovë në vitin 2007, dhe në prill të vitit 2008 u emërua zëvendësdrejtoreshë e përgjithshme.

Znj. Bibolli është diplomuar në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Korçës në Shqipëri, dhe ka përfunduar studimet pasuniversitare me titullin magjistër e menaxhimit të biznesit në Universitetin e Bradford-it në Angli, në bashkëpunim me universitetin Nimbas në Holandë në vitin 2005. Në korrik të vitin 2009, znj. Bibolli përfundoi studimet në Akademinë ProCredit në Furth, Gjermani.