Bordi i drejtorëve

Raportet vjetore
 • Misioni i bankës
 • Struktura e bankës
 • Etika e biznesit
 • Politikat mjedisore
 • Ankesa
 • Pajtueshmëria
 • Sistemi i sinjalizimit
 • Publikimet financiare

 • Znj. Eriola Bibolli - Kryetare e Bordit të Drejtorëve të ProCredit Bank në Kosovë.
 • Z. Marcel Zeitinger - Anëtar i Bordit të Drejtorëve të ProCredit Bank në Kosovë.
 • Z. Rainer Ottenstein - Anëtar i Bordit të Drejtorëve të ProCredit Bank në Kosovë.
 • Z. Jordan Damchevski - Anëtar i Bordit të Drejtorëve të ProCredit Bank në Kosovë.
 • Znj. Semra Çitaku – Anëtare e Bordit të Drejtorëve të ProCredit Bank në Kosovë.