Kredi për vetura

Shërbimet përmes bankomatit

Banka ProCredit i'u mundëson blerjen e veturës të cilën e dëshironi për qëllime private apo të biznesit.

Me këtë kredi ne financojmë blerjen e veturave të reja, por edhe atyre të vjetra (por jo më shumë se 8 vjet) përmes partnerëve tanë kontraktues me të cilët kemi marrëveshje bashkëpunimi

Shuma Dokumentet e nevojshme Mënyra e pagesës
Deri në 80% të vlerës së automjetit (duke përfshirë doganën, TVSH dhe shpenzime tjera)

Letërnjoftimi

Kontrata e punës/dokumentet e biznesit

Parallogaria për veturën që blehet

Pagesa të rregullta mujore, e në raste të veçanta edhe pagesa jo të rregullta