Çmimorja

Çmimorja efektive nga 27.04.2024

Mënyra e llogaritjes

ProCredit Bank aplikon shpalosje transparente të tarifave të shërbimeve të ofruara. Nëse nuk është përcaktuar ndryshe, interesi llogaritet mbi bazën e interesit të thjeshtë duke përdorur metodën aktual/ditët aktuale. Banka llogaritë normën efektive të interesit në depozita dhe kredi bazuar në rregulloren e BQK-së për ‘Normën Efektive të Interesit dhe Kërkesat për Shpalosje të Bankave’ dhe ajo është e shpalosur në kontratën e lidhur ndërmjet bankës dhe klientit. Për detaje tjera, kontaktoni bankën.!