Dritarja StartUp

8/10/2023

Banka ProCredit nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Fondin Kosovar për Garanci Kreditore (FKGK) për garancinë kreditore Dritarja StartUp, e cila ka për qëllim lehtësimin e qasjes në financa për ndërmarrjet start-up me produkte financiare adekuate, në mënyrë që të sigurohet rritja e bizneseve të sapokrijuara si dhe rritja e punësimit, duke përmirësuar kështu standardet e jetesës së popullatës.

CILAT BIZNESE KUALIFIKOHEN? 

Parametrat për Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme që kualifikohen për financim nën garanci përfshijnë, por pa u kufizuar në këto në vijim:

  • NVM-të në pronësi private, pa asnjë pronësi të Qeverisë gjatë periudhës së mbulimit të kredisë nga garancioni,
  • NVM-të që kanë regjistrim të biznesit ,
  • NVM-të me përvojë nga dita e parë e regjistrimit deri në 12 muaj eksperiencë,
  • Një huamarrës/biznes i kualifikuar duhet të jetënë pronësi  të paktën  i  një qytetari privat ose banori të  përhershëm  të  Kosovës, 
  • NVM–të  që kanë më pak se 250 punonjës.

 CILAT KREDI MUND TË PËRFITOJNË NGA DRITARJA START-UP? 

Kreditë e Kualifikuara që plotësojnë kriteret e mëposhtme do të jenë të pranueshme për përfitimet e Dritares StartUp:

  • Shuma minimale e kredisë është EUR 3,000 EUR
  • Shuma maksimale e kredisë është 50,000 EUR
  • Shuma maksimale e garancisë është 40,000 EUR
  • Afati maksimal i kthimit të kredisë së garantuar deri 60 muaj
  • Qëllimi i kredisë mund të jetë për investime afatgjata si dhe për kapital punues

Për informata më të hollësishme rreth specifikave të Dritares StartUp, ju lutemi klikoni ketu:

Aplikoni për kredi këtu:

Shembull per orientim:

Kredi

30,000Eur

Periudha e kthimit të kredisë

60 muaj

Norma vjetore nominale 

9.20%

Shpenzimet administrative 

0.50%

Norma vjetore efektive e interesit

9.82%