Kredi në kuadër të Programit për Mbështetjen e Konkurrueshmërisë së NVM-ve në Kosovë që synon të ndihmojë NVM-të në arritjen e standardeve të BE-së

Shërbimet përmes bankomatit

Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme (NVM) në Kosovë mund të përmirësojnë konkurrueshmërinë e tyre duke:

 • Përmirësuar cilësinë e produkteve, proceseve dhe kushteve të punës;
 • Reduktuar konsumin e energjisë, emetimet e karbonit dhe kostot e energjisë
 • Rritur kapacitetin prodhues; me ndihmën e pakos financiare që i është dhënë Bankës ProCredit në Kosovë nga BERZH dhe BE.

Në kuadër të kësa pakoje Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme mund të përfitojnë grant deri në 15% të vlerës së projektit (TVSH nuk përfshihet në kalkulimin e grantit) për projektet e financuara me kredi nga banka.

Krditë që lejohen për financimin e këtyre projekte kanë karakteristikat si më poshtë:

 • Maturiteti i kredisë deri në 15 vite;
 • Shuma maksimale e kredisë/kredive në kuadër të programit është 1.000.000 €;
 • Pjesa e projektit që mund ta kaloj vlerën prej 1.000.000 € mund të financohet nga Banka me kredi të rregullt;

Për tu financuar në kuadër të këtij projekti që Banka ka me BERZH-in kualifikon cdo investim në pajisje të reja, makineri të re apo renovim ose ndertim të objekte të biznesit, e që plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 • Përmirëson pajtueshmërinë me një ose më shumë direktiva të Bashkimit Evropian në fushën e mbrojtjes së mjedisit, sigurisë së punëtorëve dhe cilësisë dhe sigurisë së produktit;
 • Të gjitha investimet në teknologji me performancë të lartë:
  • Energji të ripërtërishme;
  • Efiçiencë të energjisë;
  • Investime në ndërtesa të cilat duhet të plotësojnë kritere të caktuara;
  • Adaptime klimatike që racionalizojnë përdorimin e ujit.