Politike životne sredine Banke

Upravni odbor
  • Misija banke
  • Struktura banke
  • Etika biznisa
  • Politike zaštite životne sredine
  • Žalbe
  • Saglasnost
  • Sistema za Uzbunjivanje
  • Financijska objavljivanja

Banka je posvećena zaštiti životne sredine.
ProCredit Bank je razvojno orijentisana banka, koja obavlja odgovorne bankarske poslove. Deo ove odgovornosti je delovanje po unapred definisanim društvenim, etičkim i ekološkim standardima.

Savestan pristup zaštiti životne sredine je važan deo odgovornog poslovnog i društvenog modela ProCredit banke i integrisana vrednost u našu bankarsku filozofiju.

Preduzimanje mera za smanjenje zagađenja životne sredine u uslovima aktuelnih klimatskih promena je pitanje koje zahteva hitno tretiranje. Prema tome, očuvanje životne sredine je odgovornost svakog od nas, bez obzira na profil naše delatnosti. U tom kontekstu, ProCredit banka je preko svog Komiteta za životnu sredinu posvećena primeni politika koje unapređuju pristup banke upravljanju uticajem same institucije na životnu sredinu, kao i njenih klijenata.

Ekološki standardi ProCredit banke imaju za cilj smanjenje uticaja naših aktivnosti na životnu sredinu, integrisanje i implementaciju ekološki prihvatljivih procedura u sveobuhvatan operativni sistem, direktan uticaj banke na uštedu energije i istovremeno smanjenje emisije ugljen-dioksida itd. ProCredit banka na Kosovu nastavlja da igra važnu ulogu u podizanju ekološke svesti svojih zaposlenih, klijenata kao i šire javnosti, kao i u podršci građanskim inicijativama u zaštiti životne sredine, itd. 
 

 

Interni sistem upravljanja životnom sredinom Upravljanje ekološkim i socijalnim rizicima tokom kreditiranja Zeleni krediti

Interni sistem upravljanja životnom sredinom ima za cilj unapređenje internog ekološkog učinka banke, kao što je ulaganje u infrastrukturu filijala banke za efikasno korišćenje energije, preko smanjenje troškova električne energije i goriva, smanjenje upotrebe vode, smanjenje upotrebe i reciklaža papirnog materijala, plastike itd.

MenUpravljanje rizikom po životnu sredinu u kreditiranju – mi takođe postavljamo standarde u pogledu uticaja naših kredita na životnu sredinu, procenjujući poslovne aktivnosti naših klijenata na osnovu ekoloških kriterijuma. Preko uključenja ekoloških pitanja u proces odobravanja kredita, ProCredit banka takođe doprinosi podizanju svesti klijenata i smanjenju negativnog uticaja njihovih aktivnosti na životnu sredinu. Zeleni krediti (EKO krediti) - su kreditni proizvodi dizajnirani posebno za ulaganja u uštedu energije, ulaganja u obnovljive izvore energije i druga ekološki prihvatljiva ulaganja. Finansiranjem ovakvih investicija, mi doprinosimo promociji ekološki p