Etika biznisa

Etika biznisa
 • Misija banke
 • Struktura banke
 • Etika biznisa
 • Politike zaštite životne sredine
 • Žalbe
 • Saglasnost
 • Sistema za Uzbunjivanje
 • Financijska objavljivanja

Deo opšte misije grupe ProCredit je određivanje standarda u financijskom sektoru u kojem mi operišemo. Mi želimo da učinimo promenu – preko ciljanih grupa kojima služimo, preko kvaliteta naših financijskih usluga i preko poslovne etike. Operacije  ProCredit institucija navode se iz ovih načela:

 • Transparencija: Mi pružamo transparentne informacije za naše klijente, za javno mjenje i za naše zaposlene.Na primer, mi se obezbeđujemo da klijenti potpuno shvate uslove ugovora koje oni zaključuju sa nama i zalažemo se za financijsku edukaciju sa ciljem da podignemo svest javnosti za rizike ne transparentnih financijskih ponuda.
 • Kultura otvorene komunikacije: Mi kominiciramo jedan sa drugim otvoreno, na pravičan i konstruktivan način. Mi obrađujemo konflikte na poslu na profesionalan način, radeći zajedno u nalaženju rešenja.
 • Društvena odgovornost i tolerancija: Mi pružamo zdrave savete i na sigurnoj osnovi za naše klijente. Pre nego što ponudimo kredite našim klijentima, mi prvo ocenimo njihovo ekonomsko i financijsko stanje, njihov potencijal obavljanja biznisa i njihov kapacitet za vraćanje kredita tako da se izbegne prezaduženost i pružamo im prikladne financijske usluge. Što više, mi smo posvećeni u tretiranju svih klijenata i radnika sa korektnošću i poštovanjem, bez obzira na poreklo, rasu, jezik, pol ili njihove verske pripadnosti.                                                                                    Mi se takođe obezbeđujemo da se zahtevi aplikanata za financiranje ocenjuju u pogledu podudarnosti sa našom praksom etičke poslovnosti. Njedan kredit nije odobren za pojedince ili biznise, ako se sumnja da oni upotrebljavaju radne metode koje su nesigurne, štetne za okolinu, ili moralno neprihvatljive, posebno u korišćenju dece za rad.  
 • Visoki profesionalni standardi: Naši radnici uzimaju ličnu odgovornost za kvalitet njihovog rada i uvek se zalažu da bi se profesionalno uzdigli.
 • Integritet i lična posvećenost: Puna iskrenost se zahteva u svako vreme od svih radnika grupe ProCredit, i svako nepoštovanje ovog načela se obrađuje brzo i na rigorozan način.
 • Ova načela zastupaju glavni stub naše korporativne kulture i primenjuje se na aktivan način u svakodnevnim operacijama. One se odražavaju na Kodeks lepog ponašanja ProCredita, koji prenosi načela grupe u praktična uputstva za naše osoblje.

ProCredit grupa se zalaže za održavanje visokih etičkih i poslovnih standarda s obzirom na njen ekonomski, socijalni i ekološki uticaj. Za dodatni uvid u uticaj poslovanja ProCredit grupe, pročitajte Izdvojene delove iz izveštaja o uticaju za 2023 godinu.