Deoničari

Kvartalni izveštaji
  • Misija banke
  • Struktura banke
  • Etika biznisa
  • Politike zaštite životne sredine
  • Žalbe
  • Saglasnost
  • Sistema za Uzbunjivanje
  • Financijska objavljivanja

ProCredit Holding je jedna kompanija roditelj jedne globalne grupe banaka koja je osnovana kao Internationale Micro Investitionen AG (IMI) u 1998. godini od pionirske konsultantske kompanije za finanicijski razvoj Zeitinger Invest GmbH.

ProCredit Holding je posvećen u proširenju pristupa u financijske usluge u zemljama u razvoju i privreda u tranziciji izgrađujući jednu grupu banaka koja je vodeća u pružanju pravičnih i transparentnih financijskih usluga za male i srednje biznise kao i za stanovništvo u zemljama u kojima operiraju. Ona se stara da se vrednosti korporacije ProCredit, dobre međunarodne prakse kao i Bazelski principi II upravljanja rizika primenjuju u celoj grupi zajedno sa standardima, takođe postavljenim od nemačkih vlasti nadzora.

 

Deoničari Nominalini iznos vrednosti   (EUR) Broj deonica u %
ProCredit Holding 61,346,210 12,269,242 100
Ukupno 61,346,210 12,269,242 100
* Važeće od 16. aprila 2014. god.

 

Zeitinger Invest GmbH je vodeći deoničar kao i strateški investitor u ProCredit Holding. Zeitinger Invest GmbH je bila pokretačka snaga preduzetništva iza grupe ProCredit još od osnivanja banaka.

ProCredit Holding je javno – privatno partnerstvo. Osim Zeitinger Invest GmbH i ProCredit Invest, ostali privatni deoničari e ProCredit Holding-a obuhvaćaju fondaciju Dutch DOEN, američki penzijski fond TIAA-CREF, američki fond mikrofinancija Omidyar-Tufts i švajcarski investioni fond responsAbility. Javni deoničari ProCredit Holding-a obuhvaćaju KfW ( promocionalnu nemačku banku), IFC (privatni sektor Svetske banke), FMO (holandska razvojna banka), BIO (Belgijska investiciona kompanija za zemlje u razvoju) i Proparco ( Francuska investiciona i promotivna kompanija za privrednu saradnju ).

Zakonski oblik ProCredit Holding-a je takozvana KGaA (Kommanditgesellschaft auf Aktien, ili na srpskom partnerstvo sa ograničenom odgovornošću). Ovo je jedan zakonski oblik često upotrebljen u Nemačkoj, koja u suštini može da se smatra kao jedan deoničarska kompanija u kojoj je uloga upravnog odbora preuzeta od jednog opšteg partnera, i u kojoj opšti partner ima pravo slaganja o određenim odlukama deoničara. U slučaju ProCredit Holding-a, opšti partner je jedna mala posebna kompanija koja je u vlasništvu glavnih deoničara ProCredit Holding-a AG&CO, KGaA, Zeitinger Invest GmbH, ProCredit Staff Invest, DOEN, KfW i IFC. Struktura KgaA će dozvoliti ProCredit Holding-u da poveća kapital u budućnosti ne umanjujući uticaj glavnih deoničara u obezbeđenju svih ciljeva, u razvoju i trgovinskom uspehu.
nomik).

Forma ligjore e ProCredit Holding është e ashtëquajtura KGaA (Kommanditgesellschaft auf Aktien, ose në shqip një partneritet me përgjegjësi të kufizuar). Kjo është një formë ligjore e përdorur shpesh në Gjermani, e cila në thelb mund të konsiderohet si një kompani aksionare në të cilën roli i bordit drejtues është marrë përsipër nga një partner i përgjithshëm, dhe në të cilën partneri i përgjithshëm ka të drejtat e pëlqimit mbi vendime të caktuara të aksionarëve. Në rastin e ProCredit Holding, partneri përgjithshëm është një kompani e vogël e veçantë e cila zotërohet nga aksionarët kryesorë të ProCredit Holding AG&CO, KGaA, Zeitinger Invest GmbH, ProCredit Staff Invest, DOEN, KfW dhe IFC. Struktura KGaA do t’i lejojë ProCredit Holding të rrisë kapitalin në të ardhmen pa ulur ndikimin e aksionarëve kryesorë në sigurimin e gjithë qëllimeve, në zhvillimin dhe suksesin tregtar.