Deoničari

Upravni odbor
  • Misija banke
  • Struktura banke
  • Etika biznisa
  • Politike zaštite životne sredine
  • Žalbe
  • Saglasnost
  • Sistema za Uzbunjivanje
  • Financijska objavljivanja

ProCredit Holding je jedna kompanija roditelj jedne globalne grupe banaka koja je osnovana kao Internationale Micro Investitionen AG (IMI) u 1998. 

ProCredit Holding je posvećen u proširenju pristupa u financijske usluge u zemljama u razvoju i privreda u tranziciji izgrađujući jednu grupu banaka koja je vodeća u pružanju pravičnih i transparentnih financijskih usluga za male i srednje biznise kao i za stanovništvo u zemljama u kojima operiraju. Ona se stara da se vrednosti korporacije ProCredit, dobre međunarodne prakse kao i Bazelski principi II upravljanja rizika primenjuju u celoj grupi zajedno sa standardima, takođe postavljenim od nemačkih vlasti nadzora.

Deoničari Nominalini iznos vrednosti   (EUR) Broj deonica u %
ProCredit Holding 61,346,210 12,269,242 100
Ukupno 61,346,210 12,269,242 100
* Važeće od 16. aprila 2014. god.

Za više informacija o pojedinačnim akcionarima i strukturi akcionara, kao io sastavu Upravnog i Nadzornog odbora ProCredit Holdinga, pogledajte veb stranicu ProCredit Holdinga.