Kreditna kartica

Kreditna kartica

Popuni jedan od identifikacionih brojeva
close-tooltip

Pristanak za kontrolu u Kosovskom kreditnom registru u skladu sa važećim.
Slažem se da ProCredit Bank dd ima neograničen pristup podacima o ličnim i poslovnim kreditnim izloženostima u Kosovskom registru kredita u svrhu preliminarne analize za finansiranje i procenu pouzdanosti i kreditnog rizika u vezi sa vrstama finansiranja za koje se poslovanje i / ili sam preuzeo zakonsku obavezu da garantujem ili kao zajmoprimac, sugraničar ili kao jemac. Štaviše, slažem se da ProCredit Bank dd prikuplja i dostavlja kreditne informacije Kosovskom kreditnom registru. Ova saglasnost će važiti sve dok zakonske obaveze u vezi sa kreditnim izloženostima ostanu otvorene u ProCredit Bank AD, uključujući slučajeve restrukturiranja.