Bankarska garancija

Usluge u bankomatu

Sa ciljem da vas uvek podržavamo i olakšavamo poslovne aktivnosti, bilo u trgovini robe ili u pružanju usluga, tenderisanju, izvođenju radova, neposrednoj kupovini naspram uplate u avansu, dizajniranju, ili instaliranju nove opreme, mi vam nudimo adekvatne garancije za vaš biznis. Bankarska garancija je instrumet obezbeđivanja potpisa ugovora između stranaka koji operiraju u raznim međunarodnim tržištima.

Bankarska garancija, osim što se koristi da bi se obezbedilo izvršenje ugovora u spoljnoj trgovini, ona je veoma primenjiva i u obezbeđivanju ugovora unutar iste zemlje.

Vrste garancija koje nudi ProCredit Banka su:

  • Direktne Garancije – koje su garancije koje se predaju neposredno korisniku garancije preko aplikanta (klijenta banke).
  • Indirektne Garancije – to su garancije koje se zahtevom klijenta banke, upućuju nekoj drugoj banci koja će garanciju izdatu od ProCredit Banke proslediti u banku korisnika garancije.
  • Nepotvrđene Garancije – su garancije kada ProCredit Bank prema zahevu svog klijenta upućuje nalog jednoj trećoj banci da samo prosledi garanciju kod banke korisnika garancije.
  • Potvrđene Garancije – su garancije gde ProCredit Banka, prema zahtevu svog klijenta, naloži jednoj trećoj banci da potvrdi garanciju i da je prosledi u banku korisnika garancije.
  • Lokalne Garancije – su garancije koje se predaju neposredno korisniku garancije.
  • Međunarodne Garancije – su garancije u kojim je korisnik garancije van zemlje.

ProCredit Bank prosleđuje i sve vrste garancije koje prima iz drugih banaka u korist svojih klijenata. Garancije izdate od ProCredit Bank Kosova uređuju se prema zakonima i pravilima primenjivim na Kosovu, ako se u tekstu garancije ne navodi drugačije.

Dokumentarni inkaso - ProCredit banka pruža uslugu dokumentarnog inkasa, kao uslugu koja povećava pouzdanost u vašim poslovnim vezama i olakšava vam rad sa vašim dobavljačima i kupcima.

Kako funkcioniše?
Dokumentarni inkaso vam pomaže da se uverite u kvalitet, kvantitet i plaćanje materijalnih dobara. Usluga obuhvata niz dokumenata čiji sadržaj su stranke usvojile i koje banka izvoznika dostavlja banci uvoznika.